ലേഖനം

പിന്നിൽ മുളച്ച പേരാലിന്റെ തണലിൽ

അമാവാസിക്ക് ഞാഞ്ഞൂലിനും സട വിരിയും, വിഷം വയ്ക്കും എന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആയതിന് ജനറ്റിക് സയൻസിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കിട്ടും എന്നു ബോദ്ധ്യമായത് ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരി നാലിനാണ്. 102-ാം ഇന്ത്യൻ സയൻസ് കോൺഗ്രസിന്...

Read More
ലേഖനം

കാക്ക മലന്നും പറക്കും

മുഖമറിയാൻ കണ്ണാടി നോക്കണമെന്നു പറയാറുണ്ട്. നോക്കു ന്നത് മുഖത്തിന്റെ ഉടമയായതിനാൽ പക്ഷപാതപരമായിരിക്കും കാഴ്ചയെന്നുറപ്പല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് ശത്രുവിനെ നോക്കി വേണം സ്വയം അറിയാനെന്ന് പണ്ടുള്ളവർ പറഞ്ഞുവച്ചത്. അ...

Read More
ലേഖനം

മലയാളിയുടെ പ്രബുദ്ധമായ കള്ളവാറ്റ്

ദൈവം വെള്ളമടിക്കുമോന്നറിയില്ല. പക്ഷെ 'ദൈവ ത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്ടി'ൽ മദ്യം മുഖ്യ രാഷ്ട്രീയപ്രമേയമാകുമ്പോൾ ടിയാനുമില്ലേ ചില പങ്കും ബാദ്ധ്യതയുമൊക്കെ? ചോദിക്കേണ്ടിവരുന്നു. കേരം തിങ്ങും നാടായ വകയിൽ ചെത്തും...

Read More
ലേഖനം

തുള്ളൽപ്പനിക്കാലത്തെ നീതിന്യായം

സഖാക്കളുടെ സൂചിക പൊതുവെ ഇടിഞ്ഞുനില്പാണെങ്കിലും അവരുടെ ജ്ഞാനപ്പാനയ്ക്ക് അഭൂതപൂർവ മാർക്കറ്റായിരുന്നു, പോയ കൊല്ലം - വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദത്തിന്. 2013 കലണ്ടർ പൊക്കിയതുതന്നെ തലേമാസം നടന്ന ദില്ലി ബലാത്സംഗ...

Read More
ലേഖനം

‘അവിഹിത’ ചാർച്ചയുടെ ജാതകം

സാമ്പത്തിക വർഷം തീരുന്ന മാസമാണ് മാർച്ച്. ഏത് ഭരണകൂടത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള കാലയളവ്. ഇത്തവണ സംസ്ഥാന ബജറ്റിനു തൊട്ടുമുമ്പത്തെ രണ്ടരയാഴ്ച കേരള ഭരണക്കാർ വിനിയോഗിച്ചതെങ്ങനെയായിരുന്നു? വനംമന്ത്...

Read More