കവിത

(ഹൃദയ) ആകാശത്തിലൊരു പട്ടം

വെള്ളരിപ്രാവിന്റെ നിറത്തിൽഇന്ന് ഞാനൊരുപട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നുപട്ടത്തിന് കവി അലാറീറിന്റെചിരിക്കുന്ന മുഖം നൽകുന്നുലോകമേ! ഞാൻ ആർക്കാണു വാക്ക് നൽകിയത്? പട്ടത്തിന് നീളമേറെയാണ്ചലിക്കുന്നത് ഗസ്സയിലെകാറ്റിലാണ...

Read More