കവർ സ്റ്റോറി

ചില കശ്മീർ ചിന്തകൾ

മേജർ രവിയുടെ അനുഭവകഥ ജോഷിയുടെ സംവിധാന ത്തിൽ ആവിർഭവിച്ച് അധികം കോലാഹലമില്ലാതെ തിയേറ്ററുകളിൽ ദീർഘനാൾ പ്രദർശിപ്പിച്ച 'സലാം കാശ്മീർ' എന്ന മലയാള ചലച്ചിത്രത്തിലെ 'മേജർ' റോളുകൾ അവതരിപ്പിച്ച ജയറാം-സുരേഷ്‌ഗോപി...

Read More
കവർ സ്റ്റോറി

കശ്മീർ: അവകാശ നിഷേധങ്ങളുടെ നീണ്ട ചരിത്രം

പ്രകൃതി കനിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ച പ്രദേശമാണ് കശ്മീർ. ഭൂമി യിൽ ഒരു സ്വർഗമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെയാണ്, ഇവിടെയാണ്, ഇവിടെയാണ് എന്ന് കശ്മീർ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു മുഗൾ ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞത്രെ. കശ്മീരികളും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന...

Read More