കഥ

കണക്കുകൂട്ടലുകൾ

വസന്തകാലത്തിലെ മൂർദ്ധന്യത്തിലെ ഒരു ഞായറാഴ്ച രാവിലെ – ജോർജ് ബെൻഡ്മാൻ തന്റെ രണ്ടാം നിലയിലെ വീട്ടിലെ സ്വകാര്യമുറിയിലിരുന്ന്  വിദേശത്തുള്ള തന്റെ സുഹൃത്തിന് കാത്തെഴുതുകയാണ്. ജോർജിന്റെ വീട് ഒരു നദിയുട...

Read More