ലേഖനം

‘അവിഹിത’ ചാർച്ചയുടെ ജാതകം

സാമ്പത്തിക വർഷം തീരുന്ന മാസമാണ് മാർച്ച്. ഏത് ഭരണകൂടത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള കാലയളവ്. ഇത്തവണ സംസ്ഥാന ബജറ്റിനു തൊട്ടുമുമ്പത്തെ രണ്ടരയാഴ്ച കേരള ഭരണക്കാർ വിനിയോഗിച്ചതെങ്ങനെയായിരുന്നു? വനംമന്ത്...

Read More