കവർ സ്റ്റോറി

സംഘർഷപൂരിതമാകുന്ന ജലമേഖല

ജലത്തിന്റെ സംരക്ഷ ണത്തിലെ കുറവ്, ജനസംഖ്യാവർദ്ധനവ്, ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ നാശം, മറ്റു മനുഷ്യ ഇടപെടലുകൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ കാരണ ങ്ങളാൽ ജലസുരക്ഷ വലിയ പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടുന്ന മേഖലയായി മാറുകയാണ്. അതോടൊപ്പം ജലത്തിന

Read More