കവിത

69

മോശം മോശം ആറും ഒമ്പതും എന്താണ് ചെയത്കാണിക്കുന്നത്? അക്കങ്ങൾക്കും വേണ്ടേ ഇത്തിരി സദാചാരം. വിശന്ന് വിശന്ന് പരസ്പരം തിന്ന് ജീവിക്കുന്ന രണ്ട് മനുഷ്യർ. തലയും തലയും തിരിച്ചുവെച്ച് ഒട്ടിച്ച രണ്ട് വീണകൾ. ത...

Read More