വായന

മൈത്രിയെപ്പറ്റി: അറിയാനും അറിയിക്കാനും

അവരവർക്ക് പുറത്തുള്ളതിനെയെല്ലാം 'അപര'മായി കണക്കാക്കുന്നവരോട്, ആഴത്തിൽ വിയോജിയ്ക്കുകയും സംവാദത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന കൃതിയാണ്, സുനിൽ പി.ഇളയിടം രചിച്ച, "മൈത്രിയുടെ ലോകജീവിതം". ആമുഖത്തിൽ, ഗ്രന്ഥകാര...

Read More