കവിത

ബീച്ചിൽ

അന്നൊരു ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു,ബീച്ചിൽ നിറയെ തിരക്കായിരുന്നു,കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ധാരാളം പേർ വന്നു.കളിപ്പാട്ടക്കച്ചവടക്കാരൻ പീപ്പിയൂതി നോക്കികുട്ടികൾ നോക്കിനിന്നതല്ലാതെഒന്നും വേണമെന്ന് വാശിപിടിക്കാഞ്ഞത്അയ...

Read More
കവിത

യന്ത്രങ്ങൾ

അച്ഛൻയന്ത്രം അമ്മയന്ത്രത്തോട് പറഞ്ഞു, ഈയിടെയായി മകൻയന്ത്രത്തിന്റെ മുഖത്ത് ഒരു സന്തോഷമില്ലെന്ന്. 'ടീച്ചർയന്ത്രം എന്തിനെങ്കിലും വഴക്ക് പറഞ്ഞുകാണും, അല്ലെങ്കിൽ വല്ല കൂട്ടുകാരിയന്ത്രവും പിണങ്ങിനടക്കുകയാവു...

Read More
കവിത

ആഗ്രഹം

മഴ കാണുമ്പോൾ ചിലർക്ക് കപ്പലണ്ടി കൊറിക്കണം, ചിലർക്ക് കാറെടുത്ത് ചുമ്മാ കറങ്ങണം, ചിലർക്ക് അവധിയെടുക്കണം, ചിലർക്ക് ഉള്ളിവട കഴിക്കണം, ചിലർക്ക് ഒരു കാപ്പിക്ക് കാവലിരിക്കണം, ചിലർക്ക് പൂച്ചയെ നോക്കി വെറുതെയി...

Read More