കവിത

അകമണ്ണ്

മണ്ണിന്റെ അതിലോലമായ അടരുകളിലേക്ക് അച്ഛനൊരു കിളി വാതിൽ പണിതിട്ടു. വേരു പൊട്ടുന്നിടത്ത് എന്നെ വിളക്കിച്ചേർത്തു വെള്ളം തണുപ്പിച്ച മേൽത്തട്ടിലൂടെ ഞാനൂർന്നിറങ്ങി. വിരിയാനിരിക്കുന്ന ഇലകൾ പുറപ്പെടേണ്ട മൊട്...

Read More