സ്പെഷ്യല്‍ റിപ്പോര്‍ട്സ്

നീലഗിരിയുടെ സഖികളെ, ജ്വാലാമുഖികളെ…..

ഒരു കാലത്ത് മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ എഴുത്തുകാർക്കും സാംസ്‌കാരിക നായകർക്കുമെല്ലാം കോഴിക്കോട്ടെത്തിയാൽ രാത്രി തങ്ങാനൊരിടമായി രുന്ന നീലഗിരി ലോഡ്ജ് വിസ്മൃതിയിലാവുകയാണ്. ലോഡ്ജ് പൊളിച്ച് അവിടെ മൾട്ടി ഷോപ്പിംഗ്

Read More