ലേഖനം

അസംബന്ധങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയപൂരം

ജീവിതംതന്നെയാണ് രാഷ്ട്രീയം. തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട - ഇതൊരു ആപ്തവാക്യമോ ഭംഗിവാക്കോ അല്ല. ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും എല്ലാത്തരം പ്രവൃത്തികൾക്കുമുണ്ട്, അതാതിന്റെ രാഷ്ട്രീയം, കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം, ധരിക്കുന്ന വേഷം, അണിയു...

Read More