ലേഖനം

ഓഖികാലത്തെ വർഗശത്രു

വലിയ വിവേകമൊന്നും കൂടാതെതന്നെ ആർക്കും തിരിയുന്ന ചില നേരുകളുണ്ട്. ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം പ്രശ്‌നഭരിതമാണ്. ആനയ്ക്ക് തടി ഭാരം, ഉറുമ്പിന് അരി ഭാരം. പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാവുമ്പോൾ ജീവികൾ രക്ഷയ്ക്കായി ഉദ്യമിക്കും. ടി ഉ...

Read More