വായന

ബോധാബോധങ്ങളുടെ തീരം

മുറകാമിയുടെ Kafka on the Shore എന്ന നോവലിനെ കുറിച്ച് 'ഒരു യഥാർത്ഥ പേജ് ടേണർ, ഒപ്പം എല്ലായ്‌പ്പോഴും അതിഭൗതികമാനങ്ങളോടെ മനസ്സിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതും' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ നോവലിന്റെ മുറകാമി മാന്ത്ര...

Read More