കഥ

ഒച്ചാട്ട്

വിക്രമാ.. അവരങ്ങ് മരിച്ചു എന്ന് പറ ഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ വിങ്ങിപ്പൊട്ടേണ്ടതായിരുന്നി ല്ലേ... പക്ഷേ.. സങ്കടമാണോ അവമതി യാണോ നിന്ദയാണോ അതോ എന്തു കുന്തവുമാവട്ടെയെന്നാണോ... എന്താ ണെനിക്കപ്പോൾ തോ...

Read More