പ്രവാസം

ആറാം മലയാളോത്സവം ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണൻ ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്തു

മഹാനഗരത്തിലെ മലയാളത്തെ വീണ്ടെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മലയാള ഭാഷ പ്രചാരണ സംഘം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മലയാളോത്സവം ആറാം പതിപ്പിന്റെ ഉദ്‌ഘാടനം പ്രശസ്ത കവിയും സാംസ്കാരികപ്രവർത്തകനുമായ ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണൻ ഗോരേഗ...

Read More