ലേഖനം

ചെങ്ങന്നൂർ വിധി

ഓർക്കാപ്പുറത്താണ് ചെങ്ങന്നൂരിന് ലോട്ടറിയടിച്ചത്. ഒരുപതി രഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനെയും വരുമോ, ദേശീയപ്രസക്തി? സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു നാടിന് പെരുമ വരിക രണ്ടു വഴി ക്കാണ് - ഒന്നുകിൽ ബെടക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ മറിച്ച്

Read More