മുഖാമുഖം

ശ്രീരാമനും മുഹമ്മദ് നബിക്കും തെറ്റുപറ്റും: എം എൻ കാരശ്ശേരി

ചടുലവും ചങ്കുറപ്പുള്ളതുമായ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ സാംസ്‌കാരികമുഖമായി മാറിയ വ്യക്തിയാണ് എം എൻ കാരശ്ശേരി. സമകാലിക രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മതം, മാനവികത, ഗാന്ധിസം, സംസ്‌കാരം, ജനാധിപത്യം, ...

Read More