കവർ സ്റ്റോറി

സ്ത്രീസുരക്ഷയുടെ നാനാർത്ഥങ്ങൾ

2002-ലെ ഗുജറാത്ത് വംശഹത്യയ്ക്കിടെ സ്ത്രീകൾ, വിശേഷിച്ചും ക്രൂരപീഡനങ്ങൾക്കിരയായി എന്ന് പരിതപിച്ചവരോട് 'ബലാത്സംഗവും മറ്റും ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി നടക്കുന്നതാണോ?' എന്ന് പ്രതികരിച്ച ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രി ഇന്ത്യാര...

Read More