മുഖാമുഖം

വി.ജെ. ജെയിംസ്: ഉണരാനായി ഉയരുന്ന ഉൾവിളികൾ

ഓരോ കൃതിയുടെയും അന്ത:സത്തയെ അടുത്തറിഞ്ഞും അനുഭവിച്ചും അന്തിമ വിധികർത്താക്കൾ ആകേണ്ടവർ വായനക്കാരാണ് എന്ന് കരുതുന്ന എഴുത്തുകാരനാണ് വി.ജെ. ജെയിംസ്. അത് വായനക്കാരെ കൃതികളുടെ സ്വതന്ത്ര വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ അധി...

Read More