പ്രവാസം

ശ്രീമാൻ സാഹിത്യ പുരസ്‌കാരം ബാലകൃഷ്ണന്

കവിയും എഴുത്തുകാരനും പത്രപ്രവർത്തകനും മുംബൈയിലെ പ്രമുഖ സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകനും സംഘാടകനുമായി രുന്ന ശ്രീമാന്റെ സ്മരണാർത്ഥം പൂനെയിൽ നിന്നു പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രവാസിശബ്ദം മാസിക ഏർപ്പെടുത്തിയ സാഹിത്യ പുരസ്‌ക...

Read More