ലേഖനം

ബാറും കാശും പിന്നെ ലവളുടെ അരക്കെട്ടിലെ ചാവിക്കൂട്ടവും

ഇന്ത്യൻ അധികാര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മുന്നണിപരീക്ഷണം കെ. കരുണാകരന്റെ സംഭാവനയാണ്. മാർക്‌സിസ്റ്റു പാർട്ടി യുടെ ആൾബലത്തോട് പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ കേരളത്തിലെ മധ്യ, വലതു കക്ഷികൾക്ക് നിവൃത്തിയില്ലാതായപ്പോൾ ടിയാന്റെ ബുദ്...

Read More