വായന

എം ആർ രേണുകുമാറിന്റെ കവിതകൾ വായിക്കുമ്പോൾ

ദളിതരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരങ്ങൾ പോസ്റ്റ്-അംബേദ്കറിസ്റ്റ് വ്യവഹാര മേഖലയിലേക്ക് ഗതിമാറുകയാണ്. ക്ഷേമരാഷ്ട്രത്തിലെ പൗരത്വവും, സംവരണവും പ്രതിനിധാനാവകാശവും വഴി ജാതീയ കീഴായ്മ പരിഹരിക്കാം എന്ന അംബേദ്കറിസ്റ്റ് ന...

Read More