കവർ സ്റ്റോറിപ്രവാസം

സിംഗപ്പൂരും മലയാളികളും

2015 ആഗസ്റ്റു മാസത്തിൽ അമ്പതാം സ്വ ാതന്ത്ര്യ ദ ിനം ആഘോഷിച്ച , കേവലം 704 ചതു. കിലോമീറ്റർ (272 ചതു. മൈൽ) മാത്രം വിസ്താരമുള്ള, തെക്കൻ മലേഷ്യൻ ഭൂവിഗത്തിലെ ഒരു സിറ്റി സ്റ്റേറ്റാണ് റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് സിംഗപ്പ...

Read More