കവർ സ്റ്റോറി2

കാക്ക വെബ്സൈറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

മലയാളം വായനയെ സർവലൗകികമാക്കി എടുക്കാൻ ഓരോ മലയാളിയും ശ്രമിക്കണമെന്ന് ഡോംബിവ്ലി ഹോളി ഏഞ്ചൽസ് ജൂനിയർ കോളേജ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ഉമ്മൻ ഡേവിഡ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികൾ ...

Read More