കവർ സ്റ്റോറി

റെയ് മ‌ൺ പണിക്കർ: ജീവിതവും ദർശനവും

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കരിമ്പ സ്വദേശിയായ രാമുണ്ണി പണിക്കരുടെയും സ്‌പെയിൻകാരിയായ കാർമെ അലെമാണിയുടെയും മകനായ റെയ് മ‌ൺ പണിക്കർ 1918 -നു ബാർസിലോണയിൽ ‌ജനിച്ചു. സ്‌പെയിനിലെ ആഭ്യന്തരയുദ്ധകാലത്ത് അദ്ദേഹം ജർമനിയി...

Read More
വായന

എം ആർ രേണുകുമാറിന്റെ കവിതകൾ വായിക്കുമ്പോൾ

ദളിതരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരങ്ങൾ പോസ്റ്റ്-അംബേദ്കറിസ്റ്റ് വ്യവഹാര മേഖലയിലേക്ക് ഗതിമാറുകയാണ്. ക്ഷേമരാഷ്ട്രത്തിലെ പൗരത്വവും, സംവരണവും പ്രതിനിധാനാവകാശവും വഴി ജാതീയ കീഴായ്മ പരിഹരിക്കാം എന്ന അംബേദ്കറിസ്റ്റ് ന...

Read More