കവിത

വിലാപം

ഭൂമി വിലപിക്കുന്നത് കേട്ട്ഞാനുണർന്നു.ആകാശത്തിൻ്റെ കൈകളിൽരാജ്യങ്ങളെ ചേർത്തുപിടിച്ചിരുന്നെങ്കിലുംഅവയൊക്കെകടലുകളിലേക്ക്ഊർന്നു വീഴുന്നത്ഞാൻ കണ്ടു.വലിയ തിമിംഗലങ്ങൾരാജ്യങ്ങളെവിഴുങ്ങുന്നതും കണ്ടു. എനിക്ക...

Read More