വായന

ഒരു സൗന്ദര്യയുദ്ധം

ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി സാഹിത്യത്തേയും കലയേയും നോക്കിക്കണ്ട രീതി പലർക്കും അത്ര ഹിതകരമായിത്തീർന്നില്ല. അതിന് അനവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ മലയാള സാഹിത്യചരിത്രത്തിലുണ്ട്. കവിതാവിമർശനത്തിൽ മുണ്ടശ്ശേരി നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളും...

Read More