ലേഖനം

ഓഖികാലത്തെ വർഗശത്രു

വലിയ വിവേകമൊന്നും കൂടാതെതന്നെ ആർക്കും തിരിയുന്ന ചില നേരുകളുണ്ട്. ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം പ്രശ്‌നഭരിതമാണ്. ആനയ്ക്ക് തടി ഭാരം, ഉറുമ്പിന് അരി ഭാരം. പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാവുമ്പോൾ ജീവികൾ രക്ഷയ്ക്കായി ഉദ്യമിക്കും. ടി ഉ...

Read More
ലേഖനം

ബാറും കാശും പിന്നെ ലവളുടെ അരക്കെട്ടിലെ ചാവിക്കൂട്ടവും

ഇന്ത്യൻ അധികാര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മുന്നണിപരീക്ഷണം കെ. കരുണാകരന്റെ സംഭാവനയാണ്. മാർക്‌സിസ്റ്റു പാർട്ടി യുടെ ആൾബലത്തോട് പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ കേരളത്തിലെ മധ്യ, വലതു കക്ഷികൾക്ക് നിവൃത്തിയില്ലാതായപ്പോൾ ടിയാന്റെ ബുദ്...

Read More