കഥ

ലോകത്തെ നെയ്ത്തു പഠിപ്പിച്ച പെൺകുട്ടി

(ഒരു വടക്കേ ഇന്ത്യൻ നാട്ടുകഥ പോലെ) മനുഷ്യൻ ഭൂമിയുടെ പുറത്തുകൂടി നടക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലമായിരുന്നു അത്. അക്കാലത്ത് അവർ വസ്ര്തങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്നില്ല. കാരണം ആർക്കും നെയ്ത്ത് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ദൈവ...

Read More