കവിത

വീണ്ടും

കുഴലൂത്തുകാരന്റെ പിന്നാലെ ഒരു പറ്റം കുതിരകളും കഴുതകളും നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. സൂക്ഷ്മമായി നോക്കുമ്പോൾ വേഗത്തെ മുന്നിലേക്കു നീക്കി നിർത്തി ചില വവ്വാലുകൾ കിണറുകളിൽ പറന്നിറങ്ങുന്നു. ചിലർക്കു പിന്നിൽ ഒന്ന...

Read More
കവിത

തുള്ളി

തിരയുടെ കിനാവ് നിറമേത് ഇന്നലെ വരച്ച ജലച്ചായ ചിത്രത്തിലെ ഒരു കടൽ ഒരു തുള്ളിയായി ചുരുങ്ങുന്നു മീനുകൾ കരയിലേക്കു പലായനം ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കൽ കടലിൽ മുങ്ങിക്കിടന്ന ഉടലുകൾ പരസ്പരം മീൻമുറിവുകൾ തേടുന്നു തുള...

Read More