ലേഖനം

പിന്നിൽ മുളച്ച പേരാലിന്റെ തണലിൽ

അമാവാസിക്ക് ഞാഞ്ഞൂലിനും സട വിരിയും, വിഷം വയ്ക്കും എന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആയതിന് ജനറ്റിക് സയൻസിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കിട്ടും എന്നു ബോദ്ധ്യമായത് ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരി നാലിനാണ്. 102-ാം ഇന്ത്യൻ സയൻസ് കോൺഗ്രസിന്...

Read More