പ്രവാസം

ലീലാ സര്‍ക്കാരിന് എം. എന്‍ സത്യാര്‍ത്ഥി പുരസ്‌കാരം

ഈ വര്‍ഷത്തെ എം. എന്‍ സത്യാര്‍ത്ഥി പുരസ്‌കാരം പ്രമുഖ വിവര്‍ത്തകയായ ശ്രീമതി ലീലാ സര്‍ക്കാരിന് ജ്ഞാനപീഠജേതാവ് ശ്രീ എം. ടി വാസുദേവന്‍ നായര്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നു. ഡോ. ആര്‍സു, ഡോ. ഖദീജാ മുംതാസ്, ഐ. വി ശശാങ്കന...

Read More