വായന

തീവ്രകാലം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കഥാന്വേഷണങ്ങൾ

2017-ൽ ഇറങ്ങിയ പുരുഷ കഥാകൃത്തുക്കൾ രചിച്ച ചില കഥകളുടെ ഒരു പെൺവായനയാണ് ഈ ലേഖനം. ധാരാളം ശ്രദ്ധേയമായ കഥകൾ ഇക്കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും ഒരു വിശദമായ പഠനത്തിനുള്ള പരിമിതികൾ ധാരാളമാണ്. അതുകൊ...

Read More