വായന

ഇ.ഐ.എസ്. തിലകന്റെ കവിതകൾ

മലയാള കവിതയ്ക്ക്, മുംബൈ മലയാളിയുടെ സവിശേഷ സംഭാവനയാണ് ഇ.ഐ.എസ്. തിലകൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെതന്നെ കവിതയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ; ഒരു 'ചുവന്ന മുത്ത്'. ചുവപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയ വീക്ഷണവും, മുത്തിന്റെ വ്യക്തിവൈശിഷ്ട്...

Read More
പ്രവാസം

ഡോംബിവ് ലിയിൽ എം.ജി. രാധാകൃഷ്ണൻ സ്മാരക പ്രഭാഷണം ഏപ്രിൽ 29-ന്

മുംബൈ പ്രവാസി സമൂഹത്തിൽ യുക്തിവാദ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അടിത്തറ പാകുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച എം.ജി. രാധാകൃഷ്ണൻറെ ഒന്നാം ചരമവാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന പരിപാടി ഒരു സംവാദത്തിൻറെ രൂപത്തിലായിരിക്കും. ...

Read More