കവിത

ഏറ്റവും വലിയ ദാർശനികപ്രശ്നം പേര് ആകുന്നു

ഇന്നലെ രാത്രിസ്വപ്നത്തിൽ എന്നെയാരോ വിളിച്ചത്സെൻ ഷാ എന്നാണ്ഇടത്ത് ഇബ് സെൻവലത്ത് ബർണാഡ് ഷാസെൻ + ഷാ = സെൻ ഷാ.ഒരു ഫ്രഞ്ച് താടിക്കാരൻ വിളിയോട് വിളി. മമ്മദ് മാപ്ലസുനിൽ ശർമവീരേന്ദ പട്ടേൽസിവിൽ എബ്രഹാംഇവരൊ...

Read More