കവിത

ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ

ആൺകുട്ടിയെപോലെ വേഷം ധരിച്ച് മറ്റുള്ള കുട്ടികളോട് കളിക്കുന്നതിൽ അമ്മ എന്നെ വിലക്കിയില്ല. പത്ത് വയസായപ്പോഴേക്കും എന്റെ തുടകൾ മറയ്‌ക്കേണ്ടി വന്നു ഞാൻ സ്കർട്ട് ധരിച്ചു തുടങ്ങി. സ്‌കൂളിൽ എന്നും എന്റെ ഇരി...

Read More