കവർ സ്റ്റോറി

റെയ് മ‌ൺ പണിക്കർ: ജീവിതവും ദർശനവും

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കരിമ്പ സ്വദേശിയായ രാമുണ്ണി പണിക്കരുടെയും സ്‌പെയിൻകാരിയായ കാർമെ അലെമാണിയുടെയും മകനായ റെയ് മ‌ൺ പണിക്കർ 1918 -നു ബാർസിലോണയിൽ ‌ജനിച്ചു. സ്‌പെയിനിലെ ആഭ്യന്തരയുദ്ധകാലത്ത് അദ്ദേഹം ജർമനിയി...

Read More