കവിത

എന്ന പോടി എന്ന തുടിതോലായ് മാറും

പണിയഭാഷ തുടികൊട്ടുമീ... കുയലൂതുമീ.... നാങ്ക ഓമി പയമെ പറഞ്ചു കളിക്കട്ടെ..... ഇനിയുള്ള കാലത്തെങ്കോ മനിച്ചങ്കോ കതെ പറവണും തുടി കൊട്ടുവണും അറിയും തോഞ്ചി... ഇല്ലടെ ആയിഞ്ചെ നമ്മ തുടിക്കൊട്ടും കളിയും ലാ....

Read More