കവിത

നാളെ

പുഴയൊഴുകുന്നുണ്ടിടയ്ക്കിടെ, മാറിൽ വരൾച്ചതൻ തേങ്ങൽ വരയ്ക്കും മണൽവര. കൊടിത്തൂവകൾ പടംപൊഴിക്കും വേനൽക്കാറ്റിൽ വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടീ കണ്ടൽക്കാടിൻ കറുപ്പോരങ്ങൾ. പടിഞ്ഞാറുദിക്കും ചന്ദ്രൻ കുതിച്ചോടുന്നു; പാലം കടന...

Read More