കവിത

പെൺ വഴികൾ

നീ ഒരിക്കലും നടന്നിട്ടില്ലാത്ത അവൾ മാത്രം എന്നും നടന്നു തീർക്കുന്ന വീട്ടിലേക്കുള്ളൊരു പെൺവഴിയുണ്ട്...... നീ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു ഊടുവഴി..... ആ വഴികളിൽ മുഴുവൻ അമ്മിഞ്ഞപ്പാലിന് കാത്തിരിക്കുന്...

Read More