കഥ

ജാതി ലക്ഷണം

സർക്കാർ ജോലിയിൽ നിന്നു വിരമിച്ച ഉടനെ അയാൾ ചതുർധാമങ്ങളിലേക്ക് തീർത്ഥയാത്ര പോയിരുന്നു. തിരിച്ചു നാട്ടിലെത്തി ഏറെക്കഴിയും മുൻപ് അയാളൊരു ഹോട്ടൽ തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു.അതിനെന്തു പേരിടണം എന്ന് ആലോചിക്കവെ തീർ...

Read More