കവിത

ഈ ജന്മം

ഈ ജന്മം മാലാഖമത്സ്യത്തിൻ ചിറകിലായി നീ എന്നതു മറന്നീടണം നീന്തുവാനേറെ ദൂരമുണ്ടെന്നതോർത്തീടണം അക്കരെയെന്നതൊരു മിഥ്യ ഇക്കരെയെന്നതും. ഇതിനിടയിലാണ് നീ തുഴയേണ്ടത് കണ്ടീടുന്ന കാഴ്ചകള...

Read More