വായന

അഴൽ നദികൾ: നഗരവ്യഥകളിൽ ചാലിച്ചെടുത്ത കവിത

''പഴകിയ പഴന്തുണിക്കെട്ടുകളുടെ വാടയാണീ നഗരത്തിന് പുഴുത്ത മുലപ്പാലിന്റെ ചുവയാണീ നഗരത്തിന് ഐസുകട്ടയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന മീൻകണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയാണീ നഗരത്തിന്'' കടമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണൻ 1979ൽ എഴുതിയ 'നഗരത്തിൽ പറഞ്ഞ സ...

Read More
വായന

പഴമരപ്പച്ചകളുടെ കവിത

പി.ടി. ബിനുവിന്റെ 'പ്രതി എഴുതിയ കവിത'യ്‌ക്കൊരു വായന ചെറുതുകളുടെ അപരിമേയ സാധ്യതകളിലാണ് ഉത്തരാധുനിക കവിത നിലകൊള്ളുന്നത്. നായകത്വത്തെയും ദ്വന്ദ്വാത്മക വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെയും തകർത്തുകളയുന്ന സമകാലിക മലയാളകവിത

Read More