പ്രവാസം

കുരീപ്പുഴയുടെ കാവ്യസന്ധ്യ നെരൂളിൽ

കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏതു ഭാഗത്തുള്ളവർക്കും സധൈര്യം വന്നു താമസിക്കാം. പക്ഷെ മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇന്ന് ചില മതവിഭാഗക്കാർക്കു മാത്രമേ അവിടെ കുടിയേറാൻ അനുവാദമുള്ളൂ. മത വിദ്വേഷം വളർത്തുന്നവർ ഇന്ത്യയുടെ...

Read More
Saji

ദു:ഖത്തിന്റെ മൊത്തവ്യാപാരി

ഇടപ്പള്ളിക്കുശേഷം ഇത്രയേറെ വിഷാദം കൊണ്ട് നമ്മെ പൊള്ളിച്ചുണർത്തുന്നൊരു കാവ്യപ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചത് കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാർ തന്നെയാണ്. ഇടപ്പള്ളിയെ നമിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മാനസഗീതം ശ്രീകുമാർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇ

Read More