കവിത

കാവലാൾ

ഇപ്പോഴും സുഹൃത്തായ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു പാർട്ടി സ്നേഹം മൂത്ത് വീട്ടിൽ കയറാത്ത കാലത്തിൽ. അന്നൊക്കെ ഇരുപാർട്ടികൾ തമ്മിൽ മിക്കവാറും സംഘർഷത്തിലാവും. ദേശീയതയെ ചൊല്ലിയോ അന്താരാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിൽ തർക്ക...

Read More