വായന

ഗ്രിഗോർ സാംസ തെരുവിലിറങ്ങുന്നില്ല

(യുവ നൈജീരിയൻ നോവലിസ്റ്റ് എ. ഇഗോനി ബെരെറ്റ് രചിച്ച Blackass എന്ന നോവലിനെ കുറിച്ച്) ആ നിർണായകമായ പ്രഭാതത്തിൽ ഗ്രിഗോർ സാംസയിൽ ('മെറ്റ മോർഫോസിസ്') സംഭവിക്കുന്ന രൂപാ ന്തരത്തെ കുറിച്ച് വളച്ചുകെട്ടില്ലാതെ ...

Read More