കവിത

നിശ്ശബ്‌ദം

1 പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾഉണ്ടായ വലിയ സ്ഫോടനം,സൗരയൂഥങ്ങൾ, നക്ഷത്രങ്ങൾ, ഗ്രഹങ്ങൾഓരോന്നായി പിറവിയെടുത്തപ്പോൾചിലത് മറ്റുചിലതിനെ വലം വെയ്ക്കുന്നു.ശബ്ദത്തെ വിഴുങ്ങിയ ആ കറുത്ത പൊട്ട്ഇപ്പോഴും നിശ്ച...

Read More