കവിത

മൃഗയ

പൂനെയിലെ ഒരു ചുവന്ന തെരുവിൽ അപരിചിതരായവർക്കിടയിലൂടെ ഇരുണ്ട നിമിഷങ്ങളെണ്ണി നടക്കുമ്പോൾ പിന്തുടരുന്ന കണ്ണുകളിൽ തിളയ്ക്കുന്ന അതിതീവ്രമായ ദു:ഖമറിയാതെ ഈ നഗരം ചിരിക്കുന്ന ഗാന്ധിയുടെ മടിയിൽ മയങ്ങിവീഴുന്നു. ...

Read More