മുഖാമുഖം

എന്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾ തികച്ചും സ്വതന്ത്രരാണ്: ഇ. ഹരികുമാർ

ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക തലക്കെട്ടിലേക്ക് ഒതുക്കിനിർത്താനാവാത്ത കഥകളാണ് ഇ ഹരികുമാറിന്റേത്. പതിഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ ആരവങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ പറഞ്ഞ കഥകൾ.മനസ്സിന്റെ അതിലോല ഭാവങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഹരികുമാറിന്റെ മിക്...

Read More
വായന

ഇ. ഹരികുമാർ: ആരവങ്ങളില്ലാത്ത കഥാലോകം

മലയാള ചെറുകഥാ സാഹിത്യത്തിൽ എന്നും വേറിട്ടു നിന്ന കഥാകാരനാണ് ഇ. ഹരികുമാർ. ഏതെങ്കിലും ഒരു തലക്കെട്ടി നുള്ളിലേക്ക് ഒതുക്കിവയ്ക്കാവുന്ന കഥകളല്ല ഹരികുമാറിന്റേത്. വിവിധ ഭാവങ്ങളിൽ കുട്ടികളും സ്ര്തീകളും നിറഞ്...

Read More